VLC Media Player重複播放設定方式 - 我的Linux & Windows下 ..., VLC Media Player重複播放設定方式. 1.以檔案/ 播放清單 開啟播放清單視窗,如下圖: 播放方式有三種:1.隨意排列2.重複播放全部3. ... MOD檔案成.