SmartGet 1.5 Final @ 有氧高清會社:: 痞客邦::, SmartGet 1.5 Final. 1.5 Final 新增: 排序前確認選項新增: 右下圖示顯示下載頻寬與速度比例條圖(要先到設定裡去設定下載頻寬) 修正: 調整Hint的 ...