Chrome預設首頁被綁架@ Jerry's Sace :: 痞客邦::,Google Chrome”」後方的參數全都刪除,然後按下「確定」。這樣由此執行Chrome就沒問題了。 ◎ Chrome反綁行動2:重設偏好設定移除捷徑參數後,請按兩下Chrome ...