Mac OSX 螢幕擷取(截圖)快速鍵總整理@ 。同言同語。 (已搬家到 ...,Mac OSX 螢幕擷取(截圖)快速鍵總整理. 【存檔在桌面】. command + shift + 3:直接擷取整個螢幕,存檔在桌面. command + shift + 4, 滑鼠選取範圍:擷取滑鼠選取 ...