HUAWEI Band 2 Pro | 穿戴產品| HUAWEI Taiwan,HUAWEI Band 2 Pro是款可提供跑步訓練並24小時心率監控的運動手環. 推薦閱讀 Samsung Galaxy S10+ 開箱評測特色功能整理,六大重點項目一次看