U ultra + 亞太voWiFi 問題- HTC論壇,經過兩個星期的測試,針對u ultra (已經更新到官方最新軟體版本.709.12)搭配亞太系統使用voWiFi,無法在切換至WiFi環境時,即時觸發voWiFi的 ...