Google Public DNS上網跑更快,用戶端趕快更換IPv4 DNS設定 ..., 不過,使用ISP DNS(Local DNS),並不一定會得到最快的連線速度。 更快 ... 用戶端的話,Google Public DNS上網跑更快,IPv4 DNS更改成:8.8.8.8 ...