Core Temp v1.15 CPU 溫度監控、過熱保護工具(繁體中文版 ..., Core Temp 就是用來監控CPU 運作溫度用的。除了提供處理器的 ... 等細部規格,還能即時顯示每個CPU 核心的溫度、最高溫、最低溫與CPU 使用率...