chromium(金属元素铬)_百度百科,铬(chromium)元素符号Cr,银白色金属,在元素周期表中属ⅥB族, 铬矿原子序数24,原子量51.996,体心立方晶体,常见化合价为+3、+6和+2。1797年法国化学家 ...