Redmi Note8 Pro - 小米商城,Redmi Note8 Pro,6400 万四摄 液冷游戏芯,6400万四摄小金刚 拍照新旗舰 超强解析力,超震撼,8K 分辨率的近 2倍* 6400万超高清主摄 手机直出 3.26米高印刷海报,随便拍都是神仙颜值 前置2000万美颜自拍 专业人像自拍、实时美颜。