4K Stogram v2.7.2 批次下載、備份Instagram 裡全部照片影片 ... ,2019年4月29日 — 4K Stogram v2.7.2 批次下載、備份Instagram 裡全部照片/影片(支援Windows, Mac, Ubuntu). 2018/4/29 更新 ...