[Chrome OS] Chrome 的隱私權設定-筆電常見問題- 手機版 - Asus , [Chrome OS] Chrome 的隱私權設定,ZenTalk論壇|華碩智慧型手機及筆 ... 允許系統在每次發生當機時,將當時正在執行的檔案、應用程式與服務的 ...