SHIFTAR輪班表與薪資計算App,依照排班幫你算出這月可以領 ...,♢App Store (iPhone、iPad)下載:SHIFTAR輪班班表與薪水計算App (iOS) ... 薪水等。 ▽查看每月的輪班表日曆,或者從薪水計算檢視看看每月應該會領到多少錢。