Automatic Screenshotter 1.08.1 螢幕定時拍照截圖 - Zi 字媒體, Automatic Screenshotter 1.08.1 螢幕定時拍照截圖,功能超完整應用 ... 一點,就怕你錯過這款Automatic Screenshotter 螢幕自動拍照截圖的工具,能自己設定多久擷取頻率,直到電腦關機為止。 ... 14種手機內鍵螢幕截圖設定懶人包.