Black Ginseng 錦山高麗黑蔘 - 來裕首頁,Black Ginseng 錦山高麗黑蔘,嚴選純正錦山高麗人蔘,經由傳統九蒸九曝工法製作,富含高效人蔘皂甘! ※ INCI Name:Panax ginseng root extract/ Water/ 1 ...